Aktualności
Doskonalenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich fizjoterapeutów

NOWE TERMINY SZKOLEŃ

14-15.04.2018 – TARNOWSKIE GÓRY

21-22.04.2018- SZKOLENIE WYJAZDOWE/ ZAKOPANE

28-29.04.2018- TARNOWSKIE GÓRY

5-6.05.2018 TARNOWSKIE GÓRY

26-27.05.2018 TARNOWSKIE GÓRY

2-3.06.2018 TARNOWSKIE GÓRY

9-10.06.2018 TARNOWSKIE GÓRY

23-24.06.2018 TARNOWSKIE GÓRY

30.06-01.07.2018 TARNOWSKIE GÓRY

Prosimy o wybranie jednego terminu z powyżej przedstawionych, jako pierwszego, rozpoczynającego cykl 6 dniowych szkoleń. Szkolenia podzielone są na trzy dwudniowe moduły weekendowe (sobota i niedziela)

 

 

„Doskonalenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich fizjoterapeutów”

 

Przedmiotem projektu jest organizacja ogólnopolskich szkoleń skierowanych do 800 osób wykonujących czynności zawodowe fizjoterapeuty do zmieniających się warunków epidemiologiczno-demograficznych kraju (ze szczególnym uwzględnieniem przewlekłych schorzeń układu kostno-stawowo-mięśniowego i chorób onkologicznych). Proponowane szkolenia będą szkoleniami o tematyce medycznej opartymi o Evidence Based Medicine.

W ramach projektu przewidziano realizację 1440 godzin szkoleń z zakresu nowoczesnych technik fizjoterapeutycznych w onkologii i geriatrii. Jednocześnie projekt nie obejmuje obowiązkowych kursów i szkoleń przewidzianych prawem krajowym nie związanych bezpośrednio z ww. zakresem tematycznym.

Głównym celem projektu jest podniesienie oraz dostosowanie kwalifikacji 800 osób wykonujących czynności zawodowe fizjoterapeuty do zmieniających się warunków epidemiologiczno-demograficznych kraju (ze szczególnym uwzględnieniem przewlekłych schorzeń układu kostno-stawowo-mięśniowego i chorób onkologicznych), poprzez udział w nowoczesnych szkoleniach fizjoterapeutycznych obejmujących zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne.

Grupy docelowe

Projekt adresowany jest do 800 osób wykonujących zawód fizjoterapeuty, zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia (tj. osób zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną w podmiocie leczniczym posiadającym kontrakt z OW NFZ), które z własnej inicjatywy zainteresowane są podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w obszarach poza obowiązkowymi szkoleniami i kursami przewidzianymi prawem krajowym.

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona będzie z poszanowaniem zasad równości szans i niedyskryminacji, zgodnie z parytetem płci. Nie stwierdzono barier w dostępie doszkoleń z uwagi na płeć.

Kryteria naboru na szkolenia formalne (obligatoryjne do spełnienia):

  • Kandydat wykonuje czynności zawodowe fizjoterapeuty
  • Kandydat jest zatrudniony w publicznym systemie opieki zdrowotnej, tj. posiada umowę o pracę/ umowę cywilno-prawną z podmiotem leczniczym posiadającym kontrakt z OW NFZ.

Moduły szkoleniowe

Program wszystkich szkoleń zostanie sformułowany w języku efektów kształcenia, na zakończenie każdego z komponentów przeprowadzona zostanie walidacja kwalifikacji i/lub kompetencji uzyskanych w projekcie (egzamin praktyczny i teoretyczny).

  1. Fizjoterapia po mastektomii. Psychoonkologia

(6 dni szkoleniowych*6h dla każdej z 20 grup )

  1. Innowacyjne techniki fizjoterapeutyczne w geriatrii. Psychogeriatria

(6 dni szkoleniowych*6h dla każdej z 20 grup )

 

Szkolenia są akredytowane przez Naczelną Radę Lekarską.

Organizatorem szkoleń jest Centrum Edukacyjne FUTURE Alicja Gałązka oraz Partner Projektu – Naczelna Izba Lekarska.

Każdy moduł szkoleniowy obejmuje 3 zjazdy weekendowe.

W chwili obecnej wstępnych zgłoszeń można dokonywać na adres e-mail: biuro@future.edu.pl.

W zgłoszeniu proszę podać:

– imię i nazwisko

– stanowisko

– nr telefonu

– adres e-mail

Po uruchomieniu platformy przeznaczonej do obsługi rejestracji i szkoleń, zostanie Państwu wysłany link, w celu dokonania ostatecznej rejestracji.

Kontakt

Centrum Edukacyjne FUTURE
ul. Sienkiewicza 39
(wjazd od ul. Bohaterów Monte Casino)

tel. (032) 285 63 68
biuro@future.edu.pl