Aktualności
Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze ochrony zdrowia oraz korupcja w ochronie zdrowia i metody jej zapobiegania

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Zdrowa administracja podstawą skuteczności podmiotów leczniczych”, który realizowany realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie ogólnopolskich szkoleń skierowanych do 800 pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi (w tym 240 osób zatrudnionych w POZ), którzy z własnej inicjatywy zainteresowani są doskonaleniem i rozwijaniem zdolności analitycznych, audytu wewnętrznego i komunikacji w jednostkach systemu ochrony zdrowia. Nadrzędnym i długofalowym rezultatem realizowanych szkoleń będzie wzrost jakości usług medycznych, czyli głównego elementu charakteryzującego system opieki zdrowotnej i jego głównych interesariuszy: pacjentów, personelu medycznego (lekarski i pielęgniarski) oraz pomocniczego, placówek medycznych – reprezentowanych przez osoby zarządzające, płatnika (Narodowy Fundusz Zdrowia i inne instytucje finansujące).
W ramach projektu przewidziano realizację 720 godzin szkoleń z zakresu audytu wewnętrznego oraz antykorupcji w ochronie zdrowia.
Pozostałym formami wsparcia przewidzianymi w ramach projektu są szkolenia z zakresu zarządzania, prawa medycznego oraz komunikacji – łącznie 1500 godzin szkoleniowych. Dodatkowo uczestnicy będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji eksperckich.

Objęcie kompleksowym wsparciem szkoleniowym pracowników podmiotów leczniczych odpowiedzialnych za realizację działań organizacyjnych, finansowych oraz merytorycznych, będzie miało bezpośredni wpływ na poprawę dostępności, jakości i efektywności ekonomicznej w ochronie zdrowia.
Cel główny zostanie osiągnięty w wyniku realizacji następujących celów szczegółowych:
– Poprawa funkcjonowania podmiotów leczniczych poprzez szkolenia z zakresu efektywności wykorzystania środków, lepszego zarządzania zasobami oraz kształtowanie umiejętności analitycznych niezbędnych przy planowaniu strategicznym.
– Podniesienie i uzupełnienie wiedzy uczestników szkoleń w zakresie przepisów prawa finansowego, zasad funkcjonowania ochrony zdrowia i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, zasad sprawozdawczości dotyczącej ww. świadczeń dla NFZ.
– Zdobycie wiedzy nt. optymalizacji kosztów działalności w zakresie kapitału ludzkiego, w ramach szkoleń z zakresu zarządzania zasobami i rachunkowości.
– Wzmocnienie potencjału osób odpowiedzialnych za zarządzanie placówkami medycznymi poprzez nabycie umiejętności maksymalizowania stopnia wykorzystania posiadanych zasobów oraz generowanie dodatnich wyników finansowych w warunkach ograniczonych źródeł finansowania.
– Ograniczenie liczby błędnych decyzji poprzez zdobycie wiedzy z zakresu prawa medycznego i poprawę komunikacji wewnętrznej.
– Nabycie umiejętności oraz wiedzy z zakresu komunikacji z pacjentami, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość obsługi pacjentów oraz dbanie o wizerunek podmiotu leczniczego, dzięki szkoleniom poświęconych komunikacji interpersonalnej.

Poszerzenie oraz ugruntowanie wiedzy z zakresu zarządzania i kontroli w systemie ochrony zdrowia, przyczyni się do wzrostu jakości oferowanych usług przez podmioty medyczne, oraz zwiększenia liczby pacjentów uzyskujących dostęp do skuteczniejszego leczenia. Szkolenia z zakresu komunikacji między poszczególnymi pracownikami (personelem lekarskim, pielęgniarskim i pomocniczym) sprzyjać będą budowaniu poczucia bezpieczeństwa u pacjenta oraz pozwolą zapobiegać – w dużym stopniu – wystąpieniu zdarzeń niepożądanych.

Grupy docelowe
Projekt adresowany jest do 800 pracowników pionów administracyjnych podmiotów leczniczych, w tym 240 osób zatrudnionych w POZ, którzy z własnej inicjatywy zainteresowani są rozwijaniem zdolności analitycznych i zdobyciem nowych kwalifikacji, m.in. w dziedzinie audytu wewnętrznego, zarządzania i administrowania ochroną zdrowia.
Wsparcie w ramach projektu dedykowane jest 3 grupom, w obrębie których należy wskazać:

I. Kadrę zarządzającą, w szczególności managerów ochrony zdrowia, dyrektorów, kierowników placówek medycznych.

II. Kadrę medyczną, posiadającą w zakresie swoich obowiązków funkcje administracyjne: ordynatorów, pielęgniarki oddziałowe.

III. Pracowników pionów administracyjnych: zamówień publicznych, księgowości, rejestratorów/rejestratorki jak również innych działów (statystyka medyczna, kontaktowanie usług, dokumentacja medyczna, itp.)

Pracownicy ww. grup w organizacjach szpitalnych, jak również placówkach POZ, zobligowani są do posiadania co najmniej zawodowych studiów wyższych.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia z pięciu następujących tematów (5 modułów szkoleniowych):
Moduł 1. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze ochrony zdrowia oraz korupcja w ochronie zdrowia i metody jej zapobiegania – 3 dni szkolenia
Szkolenie ma na celu doskonalenie umiejętności analitycznych oraz audytu wewnętrznego wśród pracowników wyższego szczebla (kadry kierowniczej) oraz pozostałych pracowników
administracyjnych. Szkolenie obligatoryjne dla wszystkich uczestników. Z uwagi na
różne preferencje i wymagania grup docelowych, program szkoleń przygotowany zostanie dla 2 grup: kadry kierowniczej wyższego szczebla i pozostałych pracowników administracyjnych
objętych wsparciem.
Szkolenia odbywają się w Warszawie lub w Tarnowskich Górach (miejsce szkoleń do wyboru przez uczestnika).
Uczestnicy mogą skorzystać z noclegu, który zapewnia organizator szkolenia.

Moduł 2. Metody i techniki zarządzania zasobami w kontekście zwiększenia dostępności do usług medycznych w podmiotach leczniczych – 2 dni szkolenia

Moduł 3. Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych. Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej – 2 dni szkolenia

Moduł 4. Prawo medyczne w ochronie zdrowia – 1 dzień szkolenia

Moduł 5. Komunikacja interpersonalna w podmiocie leczniczym – 2 dni szkolenia.

Uczestnik projektu ma obowiązek wziąć udział w minimum 2 modułach szkoleniowych, w tym obowiązkowo w module 1. Drugi moduł uczestnik wybiera spośród pozostałych czterech.
Szkolenia są akredytowane przez Naczelną Radę Lekarską.
Organizatorem szkoleń jest Naczelna Izba Lekarska oraz Partner Projektu – Centrum Edukacyjne FUTURE Alicja Gałązka.

Rekrutacja
Rekrutacja prowadzona jest z poszanowaniem zasad równości szans i niedyskryminacji, zgodnie z parytetem płci wśród poszczególnych grup zawodowych.
Pierwszeństwo przy rekrutacji na kurs mają osoby zatrudnione w POZ, bez względu na formę wykonywania zawodu.
Obligatoryjnym modułem dla wszystkich uczestników są szkolenia z zakresu audytu wew. i antykorupcji (Moduł1).
Uczestnicy zobligowani są do dostarczenia kompletu dokumentów, w tym zgłoszenia, ankiety z danymi osobowymi – zgodnej z Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na 2014-2020, zaświadczenia o zatrudnieniu lub wykonywaniu zawodu w innej formie, wyrażenie zgody na walidację zdobytej wiedzy/umiejętności.
W przypadku większej liczby zgłoszeń, o przyjęciu na kurs decydować będzie zatrudnienie
w POZ (waga 2) oraz kolejność zgłoszeń (waga 1).
Osoby, które nie zakwalifikują się do projektu, zostaną wpisane na listę rezerwową.

Szkolenia mają charakter ogólnopolski.

Moduł I (szkolenie obligatoryjne dla wszystkich uczestników projektu)  Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze ochrony zdrowia oraz korupcja w ochronie zdrowia i metody jej zapobiegania

 

Tarnowskie Góry (siedziba Centrum Edukacyjnego Future)

11-13.01.2019

25-27.01.2019

08-10.02.2019

01-03.03.2019

 

Warszawa (siedziba CE FUTURE ul. Nowogrodzka 49)

01-03.02.2019

 

Moduł IV

 Zakopane  

1.03.2019

 

Moduł V

Zakopane

02-03.03.2019

29-30.03.2019

Warszawa

01-02.02.2019

 

Zapisy: biuro@future.edu.pl

Biuro Projektu – Naczelna Izba Lekarska

ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa,

e- mail: zdrowa.administracja@hipokrates.org

tel. 22 559 13 10, 22 559 13 44

Kontakt

Centrum Edukacyjne FUTURE
ul. Sienkiewicza 39
(wjazd od ul. Bohaterów Monte Casino)

tel. (032) 285 63 68
biuro@future.edu.pl

Prosimy o wysyłanie wiadomości na maila ce_future@wp.pl !!!

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.