PROJEKTY UNIJNE – Centrum Edukacyjne FUTURE


Aktualności
PROJEKTY UNIJNE

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ CENTRUM EDUKACYJNE FUTURE WSPÓŁFINANSOWANE        ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

„Zdrowa administracja podstawą skuteczności podmiotów leczniczych”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Przedmiotem projektu jest organizacja ogólnopolskich szkoleń skierowanych do pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, którzy z własnej inicjatywy zainteresowani są doskonaleniem i rozwijaniem zdolności analitycznych, audytu wewnętrznego i komunikacji w jednostkach systemu ochrony zdrowia. Projekt rozpoczyna się 1 kwietnia br. i trwać będzie do 31 marca 2019 roku.

Głównym jego celem jest podniesienie kwalifikacji wyżej wymienionych osób poprzez szkolenia w zakresie zarządzania placówkami medycznymi, a tym samym dostosowanie ich działalności do zmieniających się warunków demograficznych i epidemiologicznych. Poszerzenie oraz ugruntowanie wiedzy z zakresu zarządzania i kontroli w systemie ochrony zdrowia, przyczyni się do wzrostu jakości oferowanych usług przez podmioty medyczne, oraz zwiększenia liczby pacjentów uzyskujących dostęp do skuteczniejszego leczenia.

Szkolenia z zakresu komunikacji między poszczególnymi pracownikami (personelem lekarskim, pielęgniarskim i pomocniczym) sprzyjać będą budowaniu poczucia bezpieczeństwa u pacjenta oraz pozwolą zapobiegać w dużym stopniu wystąpieniu zdarzeń niepożądanych, czyli takich zdarzeń natury medycznej, które wywołują negatywne skutki u pacjenta lub uczestnika badania klinicznego.

 

Grupy docelowe

Projekt adresowany jest do 800 pracowników pionów administracyjnych podmiotów leczniczych, w tym 240 osób zatrudnionych w POZ, którzy z własnej inicjatywy zainteresowani są rozwijaniem zdolności analitycznych i zdobyciem nowych kwalifikacji, m.in. w dziedzinie audytu wewnętrznego, zarządzania i administrowania ochroną zdrowia.

Wsparcie w ramach projektu dedykowane jest 3 grupom, w obrębie których należy wskazać:

  1. Kadrę zarządzającą, w szczególności managerów ochrony zdrowia, dyrektorów, kierowników placówek medycznych.
  2. Kadrę medyczną, posiadającą w zakresie swoich obowiązków funkcje administracyjne: ordynatorów, pielęgniarki oddziałowe.

3. Pracowników pionów administracyjnych: zamówień publicznych, księgowości, rejestratorów/rejestratorki jak

również innych działów (statystyka medyczna, kontaktowanie usług, dokumentacja medyczna, itp.)

Pracownicy ww. grup w organizacjach szpitalnych, jak również placówkach POZ, zobligowani są do posiadania co najmniej zawodowych studiów wyższych.

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona jest z poszanowaniem zasad równości szans i niedyskryminacji, zgodnie z parytetem płci wśród poszczególnych grup zawodowych.

Pierwszeństwo przy rekrutacji na kurs mają osoby zatrudnione w POZ, bez względu na formę wykonywania zawodu.

Obligatoryjnym modułem dla wszystkich uczestników są szkolenia z zakresu audytu wew. i antykorupcji (Moduł1).

Uczestnicy zobligowani są  do dostarczenia kompletu dokumentów, w tym zgłoszenia, ankiety z danymi osobowymi – zgodnej z Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na 2014-2020, zaświadczenia o zatrudnieniu lub wykonywaniu zawodu w innej formie, wyrażenie zgody na walidację zdobytej wiedzy/umiejętności.

W przypadku większej liczby zgłoszeń, o przyjęciu na kurs decydować będzie zatrudnienie w POZ (waga 2) oraz kolejność zgłoszeń (waga 1).

Osoby, które nie zakwalifikują się do projektu, zostaną wpisane na listę rezerwową.

Szkolenia mają charakter ogólnopolski.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia z pięciu następujących tematów (5 modułów szkoleniowych):

Moduł 1. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze ochrony zdrowia oraz korupcja w ochronie zdrowia i metody jej zapobiegania  – 3 dni szkolenia

Szkolenie ma na celu doskonalenie umiejętności analitycznych oraz audytu wewnętrznego wśród pracowników wyższego szczebla (kadry kierowniczej) oraz pozostałych pracowników administracyjnych. Szkolenie obligatoryjne dla wszystkich uczestników. Z  uwagi na różne preferencje i wymagania grup docelowych, program szkoleń przygotowany zostanie dla 2 grup: kadry kierowniczej wyższego szczebla i pozostałych pracowników  administracyjnych objętych wsparciem.

Szkolenia odbywają się w Warszawie lub w Tarnowskich Górach (miejsce szkoleń do wyboru przez uczestnika).

Uczestnicy mogą skorzystać z noclegu, który zapewnia organizator szkolenia.

Moduł 2. Metody i techniki zarządzania zasobami w kontekście zwiększenia dostępności do usług medycznych w podmiotach leczniczych – 2 dni szkolenia

Moduł 3. Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych. Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej – 2 dni szkolenia

 Moduł 4. Prawo medyczne w ochronie zdrowia – 1 dzień szkolenia

Moduł 5. Komunikacja interpersonalna w podmiocie leczniczym – 2 dni szkolenia.

Uczestnik projektu ma obowiązek wziąć udział w minimum 2 modułach szkoleniowych, w tym obowiązkowo w module 1. Drugi moduł uczestnik wybiera spośród pozostałych czterech.

Szkolenia są akredytowane przez Naczelną Radę Lekarską.

Organizatorem szkoleń jest Naczelna Izba Lekarska oraz Partner Projektu – Centrum Edukacyjne FUTURE Alicja Gałązka.

W chwili obecnej wstępnych zgłoszeń można dokonywać na adres e-mail: biuro@future.edu.pl. Pierwszy termin szkolenia: 09.02-11.02.2018 w Tarnowskich Górach, w siedzibie Centrum Edukacyjnego FUTURE.

W zgłoszeniu proszę podać:

– imię i nazwisko

– stanowisko

– nr telefonu

– adres e-mail

Po uruchomieniu platformy przeznaczonej do obsługi rejestracji i szkoleń, zostanie Państwu wysłany link, w celu dokonania ostatecznej rejestracji.

 

 

 

 

„Doskonalenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich fizjoterapeutów”

 

Przedmiotem projektu jest organizacja ogólnopolskich szkoleń skierowanych do 800 osób wykonujących czynności zawodowe fizjoterapeuty do zmieniających się warunków epidemiologiczno-demograficznych kraju (ze szczególnym uwzględnieniem przewlekłych schorzeń układu kostno-stawowo-mięśniowego i chorób onkologicznych). Proponowane szkolenia będą szkoleniami o tematyce medycznej opartymi o Evidence Based Medicine.

W ramach projektu przewidziano realizację 1440 godzin szkoleń z zakresu nowoczesnych technik fizjoterapeutycznych w onkologii i geriatrii. Jednocześnie projekt nie obejmuje obowiązkowych kursów i szkoleń przewidzianych prawem krajowym nie związanych bezpośrednio z ww. zakresem tematycznym.

Głównym celem projektu jest podniesienie oraz dostosowanie kwalifikacji 800 osób wykonujących czynności zawodowe fizjoterapeuty do zmieniających się warunków epidemiologiczno-demograficznych kraju (ze szczególnym uwzględnieniem przewlekłych schorzeń układu kostno-stawowo-mięśniowego i chorób onkologicznych), poprzez udział w nowoczesnych szkoleniach fizjoterapeutycznych obejmujących zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne.

Grupy docelowe

Projekt adresowany jest do 800 osób wykonujących zawód fizjoterapeuty, zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia (tj. osób zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną w podmiocie leczniczym posiadającym kontrakt z OW NFZ), które z własnej inicjatywy zainteresowane są podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w obszarach poza obowiązkowymi szkoleniami i kursami przewidzianymi prawem krajowym.

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona będzie z poszanowaniem zasad równości szans i niedyskryminacji, zgodnie z parytetem płci. Nie stwierdzono barier w dostępie doszkoleń z uwagi na płeć.

Kryteria naboru na szkolenia formalne (obligatoryjne do spełnienia):

  • Kandydat wykonuje czynności zawodowe fizjoterapeuty
  • Kandydat jest zatrudniony w publicznym systemie opieki zdrowotnej, tj. posiada umowę o pracę/ umowę cywilno-prawną z podmiotem leczniczym posiadającym kontrakt z OW NFZ.

Moduły szkoleniowe

Program wszystkich szkoleń zostanie sformułowany w języku efektów kształcenia, na zakończenie każdego z komponentów przeprowadzona zostanie walidacja kwalifikacji i/lub kompetencji uzyskanych w projekcie (egzamin praktyczny i teoretyczny).

  1. Fizjoterapia po mastektomii. Psychoonkologia

(6 dni szkoleniowych*6h dla każdej z 20 grup )

  1. Innowacyjne techniki fizjoterapeutyczne w geriatrii. Psychogeriatria

(6 dni szkoleniowych*6h dla każdej z 20 grup )

Organizatorem szkoleń jest Centrum Edukacyjne FUTURE Alicja Gałązka oraz Partner Projektu – Naczelna Izba Lekarska.

Każdy moduł szkoleniowy obejmuje 3 zjazdy weekendowe.

W chwili obecnej wstępnych zgłoszeń można dokonywać na adres e-mail: future.edu.pl.

W zgłoszeniu proszę podać:

– imię i nazwisko

– stanowisko

– nr telefonu

– adres e-mail

Po uruchomieniu platformy przeznaczonej do obsługi rejestracji i szkoleń, zostanie Państwu wysłany link, w celu dokonania ostatecznej rejestracji.

 

 

 

 

KLUCZOWY PAKIET STARTOWY DLA UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM (obecnie: SZKOŁY PODSTAWOWEJ) IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE

Projekt realizowany jest w ramach: 10 Osi Priorytetowej:  Edukacja dla rozwoju regionu,  Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Realizatorami projektu są:

  1. Centrum Edukacyjne FUTURE Gałązka Alicja (Wnioskodawcą projektu)

oraz:

  1. GMINA JABŁONNA
  2. Fundacja Wspierania Rozwoju i Edukacji
  3. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Chotomowie.

Projekt skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej  im. Orła Białego w Chotomowie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłona.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród min. 90% uczestników proj., tj. uczniów  SZKOŁY PODSTAWOWEJ  im. Orła Białego w Chotomowie w okresie 09.2017- 12.2018 poprzez poprawę jakości i rozszerzenie oferty edukacyjnej ww. placówki.

Dzięki dofinansowaniu projektu realizowane będzie dla uczniów szereg zajęć pozalekcyjnych z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i kompetencji informatycznych w formie zajęć wyrównawczych, zajęć rozwijających dla uczniów zdolnych oraz zajęć wyjazdowych. Dla nauczycieli przewidziano szkolenia i warsztaty w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii informacyjnych oraz pracy z uczniami metodą eksperymentu. Ponadto dla uczniów w ramach projektu zorganizowane będą zajęcia z programowania i robotyki mające na celu pobudzanie ich kreatywnego myślenia dzięki indywidualnej analizie problemów i zagadnień. Planowane zajęcia mają się odbywać przy wykorzystaniu narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (m.in. tablety, laptopy, komputery, tablice interaktywne, roboty) oraz przy wykorzystaniu nowoczesnych metod nauczania (tj. metoda eksperymentu).

Projekt ma również za zadanie doposażenie szkolnych pracowni matematycznych i przyrodniczych oraz wyposażenie szkół w narzędzia i urządzenia technologii informacyjno-komunikacyjnych. Sale zostaną dostosowane i wyposażone w niezbędne pomoce i narzędzia dydaktyczne w tym. m.in. w tablice interaktywne, zestawy komputerowe, tablety, laptopy, oprogramowanie edukacyjne.

Okres realizacji: 01.09.2017 – 31.12.2018

Wartość projektu: 804 287,50 zł, w tym wartość dofinansowania to 713 987,50 zł.

 

Konkurs ofert

 

28-05-2018r.

 

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zlecenia w ramach Projektu nr RPMA.10.01.01-14-7354/16 – Kluczowy pakiet startowy dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020; współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zajęć dodatkowych dla uczniów:

Link do zapytania ofertowego oraz formularza oferty: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1114671

 

 

 

 

Kontakt

Centrum Edukacyjne FUTURE
ul. Sienkiewicza 39
(wjazd od ul. Bohaterów Monte Casino)

tel. (032) 285 63 68
biuro@future.edu.pl

Prosimy o wysyłanie wiadomości na maila ce_future@wp.pl !!!

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.