Aktualności
PROJEKTY UNIJNE

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ CENTRUM EDUKACYJNE FUTURE WSPÓŁFINANSOWANE        ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

„Zdrowa administracja podstawą skuteczności podmiotów leczniczych”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Przedmiotem projektu jest organizacja ogólnopolskich szkoleń skierowanych do pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, którzy z własnej inicjatywy zainteresowani są doskonaleniem i rozwijaniem zdolności analitycznych, audytu wewnętrznego i komunikacji w jednostkach systemu ochrony zdrowia. Projekt rozpoczyna się 1 kwietnia br. i trwać będzie do 31 marca 2019 roku.

Głównym jego celem jest podniesienie kwalifikacji wyżej wymienionych osób poprzez szkolenia w zakresie zarządzania placówkami medycznymi, a tym samym dostosowanie ich działalności do zmieniających się warunków demograficznych i epidemiologicznych. Poszerzenie oraz ugruntowanie wiedzy z zakresu zarządzania i kontroli w systemie ochrony zdrowia, przyczyni się do wzrostu jakości oferowanych usług przez podmioty medyczne, oraz zwiększenia liczby pacjentów uzyskujących dostęp do skuteczniejszego leczenia.

Szkolenia z zakresu komunikacji między poszczególnymi pracownikami (personelem lekarskim, pielęgniarskim i pomocniczym) sprzyjać będą budowaniu poczucia bezpieczeństwa u pacjenta oraz pozwolą zapobiegać w dużym stopniu wystąpieniu zdarzeń niepożądanych, czyli takich zdarzeń natury medycznej, które wywołują negatywne skutki u pacjenta lub uczestnika badania klinicznego.

 

 

KLUCZOWY PAKIET STARTOWY DLA UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM (obecnie: SZKOŁY PODSTAWOWEJ) IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE

Projekt realizowany jest w ramach: 10 Osi Priorytetowej:  Edukacja dla rozwoju regionu,  Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Realizatorami projektu są:

  1. Centrum Edukacyjne FUTURE Gałązka Alicja (Wnioskodawcą projektu)

oraz:

  1. GMINA JABŁONNA
  2. Fundacja Wspierania Rozwoju i Edukacji
  3. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Chotomowie.

Projekt skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej  im. Orła Białego w Chotomowie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłona.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród min. 90% uczestników proj., tj. uczniów  SZKOŁY PODSTAWOWEJ  im. Orła Białego w Chotomowie w okresie 09.2017- 12.2018 poprzez poprawę jakości i rozszerzenie oferty edukacyjnej ww. placówki.

Dzięki dofinansowaniu projektu realizowane będzie dla uczniów szereg zajęć pozalekcyjnych z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i kompetencji informatycznych w formie zajęć wyrównawczych, zajęć rozwijających dla uczniów zdolnych oraz zajęć wyjazdowych. Dla nauczycieli przewidziano szkolenia i warsztaty w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii informacyjnych oraz pracy z uczniami metodą eksperymentu. Ponadto dla uczniów w ramach projektu zorganizowane będą zajęcia z programowania i robotyki mające na celu pobudzanie ich kreatywnego myślenia dzięki indywidualnej analizie problemów i zagadnień. Planowane zajęcia mają się odbywać przy wykorzystaniu narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (m.in. tablety, laptopy, komputery, tablice interaktywne, roboty) oraz przy wykorzystaniu nowoczesnych metod nauczania (tj. metoda eksperymentu).

Projekt ma również za zadanie doposażenie szkolnych pracowni matematycznych i przyrodniczych oraz wyposażenie szkół w narzędzia i urządzenia technologii informacyjno-komunikacyjnych. Sale zostaną dostosowane i wyposażone w niezbędne pomoce i narzędzia dydaktyczne w tym. m.in. w tablice interaktywne, zestawy komputerowe, tablety, laptopy, oprogramowanie edukacyjne.

Okres realizacji: 01.09.2017 – 31.12.2018

Wartość projektu: 804 287,50 zł, w tym wartość dofinansowania to 713 987,50 zł.

Kontakt

Centrum Edukacyjne FUTURE
ul. Sienkiewicza 39
(wjazd od ul. Bohaterów Monte Casino)

tel. (032) 285 63 68
biuro@future.edu.pl