Aktualności
PROJEKTY UNIJNE

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ CENTRUM EDUKACYJNE FUTURE WSPÓŁFINANSOWANE        ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

„Zdrowa administracja podstawą skuteczności podmiotów leczniczych”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Przedmiotem projektu jest organizacja ogólnopolskich szkoleń skierowanych do pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, którzy z własnej inicjatywy zainteresowani są doskonaleniem i rozwijaniem zdolności analitycznych, audytu wewnętrznego i komunikacji w jednostkach systemu ochrony zdrowia. Projekt rozpoczyna się 1 kwietnia br. i trwać będzie do 31 marca 2019 roku.

Głównym jego celem jest podniesienie kwalifikacji wyżej wymienionych osób poprzez szkolenia w zakresie zarządzania placówkami medycznymi, a tym samym dostosowanie ich działalności do zmieniających się warunków demograficznych i epidemiologicznych. Poszerzenie oraz ugruntowanie wiedzy z zakresu zarządzania i kontroli w systemie ochrony zdrowia, przyczyni się do wzrostu jakości oferowanych usług przez podmioty medyczne, oraz zwiększenia liczby pacjentów uzyskujących dostęp do skuteczniejszego leczenia.

Szkolenia z zakresu komunikacji między poszczególnymi pracownikami (personelem lekarskim, pielęgniarskim i pomocniczym) sprzyjać będą budowaniu poczucia bezpieczeństwa u pacjenta oraz pozwolą zapobiegać w dużym stopniu wystąpieniu zdarzeń niepożądanych, czyli takich zdarzeń natury medycznej, które wywołują negatywne skutki u pacjenta lub uczestnika badania klinicznego.

 

Grupy docelowe

Projekt adresowany jest do 800 pracowników pionów administracyjnych podmiotów leczniczych, w tym 240 osób zatrudnionych w POZ, którzy z własnej inicjatywy zainteresowani są rozwijaniem zdolności analitycznych i zdobyciem nowych kwalifikacji, m.in. w dziedzinie audytu wewnętrznego, zarządzania i administrowania ochroną zdrowia.

Wsparcie w ramach projektu dedykowane jest 3 grupom, w obrębie których należy wskazać:

  1. Kadrę zarządzającą, w szczególności managerów ochrony zdrowia, dyrektorów, kierowników placówek medycznych.
  2. Kadrę medyczną, posiadającą w zakresie swoich obowiązków funkcje administracyjne: ordynatorów, pielęgniarki oddziałowe.

3. Pracowników pionów administracyjnych: zamówień publicznych, księgowości, rejestratorów/rejestratorki jak

również innych działów (statystyka medyczna, kontaktowanie usług, dokumentacja medyczna, itp.)

Pracownicy ww. grup w organizacjach szpitalnych, jak również placówkach POZ, zobligowani są do posiadania co najmniej zawodowych studiów wyższych.

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona jest z poszanowaniem zasad równości szans i niedyskryminacji, zgodnie z parytetem płci wśród poszczególnych grup zawodowych.

Pierwszeństwo przy rekrutacji na kurs mają osoby zatrudnione w POZ, bez względu na formę wykonywania zawodu.

Obligatoryjnym modułem dla wszystkich uczestników są szkolenia z zakresu audytu wew. i antykorupcji (Moduł1).

Uczestnicy zobligowani są  do dostarczenia kompletu dokumentów, w tym zgłoszenia, ankiety z danymi osobowymi – zgodnej z Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na 2014-2020, zaświadczenia o zatrudnieniu lub wykonywaniu zawodu w innej formie, wyrażenie zgody na walidację zdobytej wiedzy/umiejętności.

W przypadku większej liczby zgłoszeń, o przyjęciu na kurs decydować będzie zatrudnienie w POZ (waga 2) oraz kolejność zgłoszeń (waga 1).

Osoby, które nie zakwalifikują się do projektu, zostaną wpisane na listę rezerwową.

Szkolenia mają charakter ogólnopolski.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia z pięciu następujących tematów (5 modułów szkoleniowych):

Moduł 1. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze ochrony zdrowia oraz korupcja w ochronie zdrowia i metody jej zapobiegania  – 3 dni szkolenia

Szkolenie ma na celu doskonalenie umiejętności analitycznych oraz audytu wewnętrznego wśród pracowników wyższego szczebla (kadry kierowniczej) oraz pozostałych pracowników administracyjnych. Szkolenie obligatoryjne dla wszystkich uczestników. Z  uwagi na różne preferencje i wymagania grup docelowych, program szkoleń przygotowany zostanie dla 2 grup: kadry kierowniczej wyższego szczebla i pozostałych pracowników  administracyjnych objętych wsparciem.

Szkolenia odbywają się w Warszawie lub w Tarnowskich Górach (miejsce szkoleń do wyboru przez uczestnika).

Uczestnicy mogą skorzystać z noclegu, który zapewnia organizator szkolenia.

Moduł 2. Metody i techniki zarządzania zasobami w kontekście zwiększenia dostępności do usług medycznych w podmiotach leczniczych – 2 dni szkolenia

Moduł 3. Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych. Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej – 2 dni szkolenia

 Moduł 4. Prawo medyczne w ochronie zdrowia – 1 dzień szkolenia

Moduł 5. Komunikacja interpersonalna w podmiocie leczniczym – 2 dni szkolenia.

Uczestnik projektu ma obowiązek wziąć udział w minimum 2 modułach szkoleniowych, w tym obowiązkowo w module 1. Drugi moduł uczestnik wybiera spośród pozostałych czterech.

Szkolenia są akredytowane przez Naczelną Radę Lekarską.

Organizatorem szkoleń jest Naczelna Izba Lekarska oraz Partner Projektu – Centrum Edukacyjne FUTURE Alicja Gałązka.

W chwili obecnej wstępnych zgłoszeń można dokonywać na adres e-mail: biuro@future.edu.pl. Pierwszy termin szkolenia: 09.02-11.02.2018 w Tarnowskich Górach, w siedzibie Centrum Edukacyjnego FUTURE.

W zgłoszeniu proszę podać:

– imię i nazwisko

– stanowisko

– nr telefonu

– adres e-mail

Po uruchomieniu platformy przeznaczonej do obsługi rejestracji i szkoleń, zostanie Państwu wysłany link, w celu dokonania ostatecznej rejestracji.

 

 

 

 

„Doskonalenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich fizjoterapeutów”

 

Przedmiotem projektu jest organizacja ogólnopolskich szkoleń skierowanych do 800 osób wykonujących czynności zawodowe fizjoterapeuty do zmieniających się warunków epidemiologiczno-demograficznych kraju (ze szczególnym uwzględnieniem przewlekłych schorzeń układu kostno-stawowo-mięśniowego i chorób onkologicznych). Proponowane szkolenia będą szkoleniami o tematyce medycznej opartymi o Evidence Based Medicine.

W ramach projektu przewidziano realizację 1440 godzin szkoleń z zakresu nowoczesnych technik fizjoterapeutycznych w onkologii i geriatrii. Jednocześnie projekt nie obejmuje obowiązkowych kursów i szkoleń przewidzianych prawem krajowym nie związanych bezpośrednio z ww. zakresem tematycznym.

Głównym celem projektu jest podniesienie oraz dostosowanie kwalifikacji 800 osób wykonujących czynności zawodowe fizjoterapeuty do zmieniających się warunków epidemiologiczno-demograficznych kraju (ze szczególnym uwzględnieniem przewlekłych schorzeń układu kostno-stawowo-mięśniowego i chorób onkologicznych), poprzez udział w nowoczesnych szkoleniach fizjoterapeutycznych obejmujących zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne.

Grupy docelowe

Projekt adresowany jest do 800 osób wykonujących zawód fizjoterapeuty, zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia (tj. osób zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną w podmiocie leczniczym posiadającym kontrakt z OW NFZ), które z własnej inicjatywy zainteresowane są podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w obszarach poza obowiązkowymi szkoleniami i kursami przewidzianymi prawem krajowym.

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona będzie z poszanowaniem zasad równości szans i niedyskryminacji, zgodnie z parytetem płci. Nie stwierdzono barier w dostępie doszkoleń z uwagi na płeć.

Kryteria naboru na szkolenia formalne (obligatoryjne do spełnienia):

  • Kandydat wykonuje czynności zawodowe fizjoterapeuty
  • Kandydat jest zatrudniony w publicznym systemie opieki zdrowotnej, tj. posiada umowę o pracę/ umowę cywilno-prawną z podmiotem leczniczym posiadającym kontrakt z OW NFZ.

Moduły szkoleniowe

Program wszystkich szkoleń zostanie sformułowany w języku efektów kształcenia, na zakończenie każdego z komponentów przeprowadzona zostanie walidacja kwalifikacji i/lub kompetencji uzyskanych w projekcie (egzamin praktyczny i teoretyczny).

  1. Fizjoterapia po mastektomii. Psychoonkologia

(6 dni szkoleniowych*6h dla każdej z 20 grup )

  1. Innowacyjne techniki fizjoterapeutyczne w geriatrii. Psychogeriatria

(6 dni szkoleniowych*6h dla każdej z 20 grup )

Organizatorem szkoleń jest Centrum Edukacyjne FUTURE Alicja Gałązka oraz Partner Projektu – Naczelna Izba Lekarska.

Każdy moduł szkoleniowy obejmuje 3 zjazdy weekendowe.

W chwili obecnej wstępnych zgłoszeń można dokonywać na adres e-mail: future.edu.pl.

W zgłoszeniu proszę podać:

– imię i nazwisko

– stanowisko

– nr telefonu

– adres e-mail

Po uruchomieniu platformy przeznaczonej do obsługi rejestracji i szkoleń, zostanie Państwu wysłany link, w celu dokonania ostatecznej rejestracji.

 

 

 

 

KLUCZOWY PAKIET STARTOWY DLA UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM (obecnie: SZKOŁY PODSTAWOWEJ) IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE

Projekt realizowany jest w ramach: 10 Osi Priorytetowej:  Edukacja dla rozwoju regionu,  Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Realizatorami projektu są:

  1. Centrum Edukacyjne FUTURE Gałązka Alicja (Wnioskodawcą projektu)

oraz:

  1. GMINA JABŁONNA
  2. Fundacja Wspierania Rozwoju i Edukacji
  3. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Chotomowie.

Projekt skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej  im. Orła Białego w Chotomowie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłona.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród min. 90% uczestników proj., tj. uczniów  SZKOŁY PODSTAWOWEJ  im. Orła Białego w Chotomowie w okresie 09.2017- 12.2018 poprzez poprawę jakości i rozszerzenie oferty edukacyjnej ww. placówki.

Dzięki dofinansowaniu projektu realizowane będzie dla uczniów szereg zajęć pozalekcyjnych z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i kompetencji informatycznych w formie zajęć wyrównawczych, zajęć rozwijających dla uczniów zdolnych oraz zajęć wyjazdowych. Dla nauczycieli przewidziano szkolenia i warsztaty w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii informacyjnych oraz pracy z uczniami metodą eksperymentu. Ponadto dla uczniów w ramach projektu zorganizowane będą zajęcia z programowania i robotyki mające na celu pobudzanie ich kreatywnego myślenia dzięki indywidualnej analizie problemów i zagadnień. Planowane zajęcia mają się odbywać przy wykorzystaniu narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (m.in. tablety, laptopy, komputery, tablice interaktywne, roboty) oraz przy wykorzystaniu nowoczesnych metod nauczania (tj. metoda eksperymentu).

Projekt ma również za zadanie doposażenie szkolnych pracowni matematycznych i przyrodniczych oraz wyposażenie szkół w narzędzia i urządzenia technologii informacyjno-komunikacyjnych. Sale zostaną dostosowane i wyposażone w niezbędne pomoce i narzędzia dydaktyczne w tym. m.in. w tablice interaktywne, zestawy komputerowe, tablety, laptopy, oprogramowanie edukacyjne.

Okres realizacji: 01.09.2017 – 31.12.2018

Wartość projektu: 804 287,50 zł, w tym wartość dofinansowania to 713 987,50 zł.

 

Konkurs ofert

 

28-05-2018r.

 

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zlecenia w ramach Projektu nr RPMA.10.01.01-14-7354/16 – Kluczowy pakiet startowy dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020; współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zajęć dodatkowych dla uczniów:

Link do zapytania ofertowego oraz formularza oferty: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1114671

 

 

 

 

Kontakt

Centrum Edukacyjne FUTURE
ul. Sienkiewicza 39
(wjazd od ul. Bohaterów Monte Casino)

tel. (032) 285 63 68
biuro@future.edu.pl